CGVCall tích hợp API/CRM

By : -

CGVCall | Hướng dẫn tích hợp SDK vào Application
Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ CGVCall của CGV Telecom!

Hiện tại CGVCall API đang hỗ trợ kết nối đến Web App và Mobile App, để thực hiện tính năng nghe gọi và các tính năng cơ bản khác của tổng đài.
Mô hình kết nối cơ bản bao gồm 3 thành phần:
 • Tổng đài VCall/CGVCall (https://mobilesip.com.vn/login): Kết nối với hotline, quản lý và điều phối cuộc gọi.
 • Server SDK : Thực hiện nhiệm vụ truyền dẫn tín hiệu thoại đến ứng dụng đã có tích hợp SDK.
 • Ứng dụng (Mobile/ Web Application): Ứng dụng của khách hàng phát triển. Thực hiện nhiệm vụ nghe gọi.
Sơ đồ kết nối hệ thống:


Nguyên lý hoạt động:
 • (1) Cuộc gọi được thực hiện từ App, tín hiệu sẽ được gửi về Tổng đài
 • (2) Tổng đài nhận thông tin và trả lại token cho App
 • (3) App sử dụng token đó để thực hiện chuyển media thông qua SDK
 • (4) Cuộc gọi sẽ được hệ thống tổng đài CGVCall ghi nhận lại, để lấy file ghi âm và lịch sử đã lưu thực hiện bước tham khảo thêm tại bước 6.
 1. Tạo tổng đài VPBX mới:
Vui lòng đăng ký mới tổng đài tại trang web https://mobilesip.com.vn/login Sau khi đăng ký xong bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập gồm user, password của các số nội bộ (máy nhánh) qua email.

URL : https://acd.vht.com.vn
Email : <Email đã đăng ký>
Pasword : <Mật khẩu đã đăng ký>

Nếu bạn đã có thông tin tài khoản vào trang web quản trị tổng đài, vui lòng đăng nhập vào trang quản trị để xem thông tin đăng nhập của số nôi bộ. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây.
Ví dụ một thông tin đang nhập của số nội bộ gồm:
Trường
Ví dụ
User Name:
100
Authen Name
VPBXABCDE100
Authen Pass :
123qweX123
Server
voip.vht.com.vn
 1. SDK Sample Code và Hướng dẫn sử dụng SDK:
Để tải thông SDK vui lòng tham khảo tại đây

Tham khảo hướng dẫn sử dụng Stringee SDK :
Để tham khảo cách xây dựng sản phẩm từ SDK này bạn có thể tải sample code tại :
III. Hướng dẫn lấy Token từ tổng đài CGVCall

Để có thể kết nối và sử dụng SDK, bạn phải có thông tin token để chứng thực. Hệ thống tổng đài CGVCALL đã có sẵn token để app có thể sử dụng với SDK.
Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập số nội bộ (máy nhánh) ở mục 1 để lấy token kết nối SDK tương ứng theo API sau :
 • API request :
Method : POST
URL : https://acd-api.vht.com.vn/rest/softphones/login
Content-Type : application/json
Header :
AppPlatform : Web
AppName : vcall
AppVersion : 1.0
Body :
{
"username" : "VPBX_TTAO_100",
"password" : "4yitVgike1InA"
}
 • API request :
Success:
{
"account": {
"vpbx": "VPBX_TTAO",
"extension": "100"
},

"token":

"eyJjdHkiOikkJzb2Z0cGhvbmU7dj0xIiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiSFMyNTYifQ.eyJqdGkiOiJTSzdGdTZUQ2tnVWJyOVQyUm5yQU9LaUFZMU9EcFE3UXNKLTE1Mjg3ODk4ODYiLCJpc3MiOiJTSzdGdTZUQ2tnVWJyOVQyUm5yQU9LaUFZMU9EcFE3UXNKIiwiZXhwIjoxODQ0MTQ5ODg2LCJ1c2VySWQiOiIxMDAiLCJ1c2VybmFtZSI6IlZQQlhfVFRBTyIsImFjY291bnRJZCI6NjR9.fx5eppBHJ-C9IRHJUtOvJ9txn8NTYD-DisTgSlJ3E"
}
Fail:
{
"error": [
"Error name required","Error password required"]
}

Token có thời hạn sử dụng là 30 ngày, khi hết hạn sử dụng bạn phải tạo lại token mới hoặc bạn có thể tạo mới token mỗi khi kết nối SDK.
 1. Ví dụ kết nối với SDK
Từ sample code Web đã tải về ở mục 2. Thay đổi thông tin đăng nhâp trong file “voice_call.html” như sau:
var fromNumber = <Authen Name>;
var access_token = <token>;
Ví dụ
var fromNumber = <Authen Name>;
var access_token = ‘eyJjdHkiOikkJzb2Z0cGhvbmU7dj0xIiwidHlwIjoiSldUIiwiYWxnIjoiSFMyNTYifQ.eyJqdGkiOiJTSzdGdTZUQ2tnVWJyOVQyUm5yQU9LaUFZMU9EcFE3UXNKLTE1Mjg3ODk4ODYiLCJpc3MiOiJTSzdGdTZUQ2tnVWJyOVQyUm5yQU9LaUFZMU9EcFE3UXNKIiwiZXhwIjoxODQ0MTQ5ODg2LCJ1c2VySWQiOiIxMDAiLCJ1c2VybmFtZSI6IlZQQlhfVFRBTyIsImFjY291bnRJZCI6NjR9.fx5eppBHJ-C9IRHJUtOvJ9txn8NTYD-DisTgSlJ3E’;
 1. Lấy lịch sử cuộc gọi và file ghi âm
CGV cũng cung cấp cho bạn một API để lấy thông tin lịch sử cuộc gọi và file ghi âm. Để sử dụng API này bạn cần phải có thông tin api_key và api_secret. Để lấy 2 thông tin này bạn cần đăng nhập vào trang quản trị tổng đài như ở bước 1. Ở mục “Tài khoản” bạn sẽ thấy được thông tin api_key và api_secret.
User = <api_key>
Password = <api_secret>
Hoặc thêm Header :
Authorization: Basic base64_encode(<api_key>:<api_secret>)
 • API request :
Method : GET
URL : https://acd-api.vht.com.vn/rest/cdrs
URL Params:

 • API response:
{
"total": 9,
"currentpage": 1,
"limit": 1,
"items": [
{
"data_tracking": [
{
"cdr_id": "124247285",

"call_id": "sc1363168746752",

"sip_call_id": "a",

"cause": "200",

"duration": 14,

"direction": 3,

"call_leg": "A",

"recording_url": "https://acd-dev-api.vht.com.vn/rest/recordings/aHR0cDovLzE3Mi4xNi4xNi4xMDAvdXBsb2Fkcy9maWxlY2xvdWQvcmVjb3JkaW5ncy9WUEJYX0NUQ1BWVDFfMTAwLzEwMC8yMDE4MDcxM19zYzEzNjMxNjg3NDY3NTJfOTAwLm1wMw==",

"record_file_size": 448684,

"extension": "100",

"from_number": "0899179053",

"to_number": "900",

"time_started": 1531455984,

"time_connected": 1531455996,

"time_ended": 1531455998
}
],

"cdr_id": "124247285",

"call_id": "sc1363168746752",

"sip_call_id": "a",

"cause": "200",

"extension": "100",

"from_number": "0899179053",

"to_number": "900",

"duration": 14,

"direction": 3,

"time_started": 1531455984,

"time_connected": 1531455984,

"time_ended": 1531455998,

"call_leg": "A",

"recording_url": "https://acd-dev-api.vht.com.vn/rest/recordings/aHR0cDovLzE3Mi4xNi4xNi4xMDAvdXBsb2Fkcy9maWxlY2xvdWQvcmVjb3JkaW5ncy9WUEJYX0NUQ1BWVDFfMTAwLzEwMC8yMDE4MDcxM19zYzEzNjMxNjg3NDY3NTJfOTAwLm1wMw==",

"record_file_size": 448684
}
]
}
Mô tả kết quả trả về như sau :

 • Fail:
{ "error": [
"error_account_invalid"
]
}

Xin cảm ơn thời gian của bạn đã quan tâm!
Hotline: 089 6161 789